Klub jeździecki BIKStadnina
    .Mapa serwisu.
Zawody regionalne B + T, 17-18.06.2017
21.06.2017 - egzaminy na odznaki jeździeckie
Rozdział I.

NAZWA. TEREN DZIAŁANIA. SIEDZIBA. CHARAKTER PRAWNY§1.
1 . Klub Jeździecki "Bik", zwany dalej w skrócie KJ "Bik" lub klubem, jest powszechną organizacją zrzeszającą wszystkie osoby zainteresowane rekreacją, hippoterapią, sportem konnym i hodowlą oraz sympatyków koni i jeździectwa wspierających działalność klubową.
2. KJ "Bik" jest organizacją aktywnie działającą w zakresie kultury fizycznej, współdziałającą aktywnie w utrzymaniu i przedłużaniu funkcji życiowych człowieka oraz w kształtowaniu obyczajów kulturalnego odpoczynku, w zaspokajaniu potrzeby sportowej rywalizacji i dążenia do osiągania wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa.

§2.
Terenem działania KJ "Bik" jest obszar województwa podlaskiego, a siedzibą władz klubu - Stadnina Koni J. M. Maliszewski, Gieniusze 9, 16-100 Sokółka.

§3.
KJ "Bik" posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

§4.
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków, z możliwością zatrudnienia pracowników etatowych.

§5.
KJ "Bik" może być członkiem międzynarodowych oraz krajowych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej, korzystając z uprawnień wynikających ze statutów organizacji.

§6.
1. KJ "Bik" w swej działalności posługuje się:
. pieczęcią
. legitymacją
2. KJ "Bik" używa pieczęci podłużnej.
3. Wzór legitymacji ustała Zarząd Klubu.
4. Ubiorami klubu są ubiory zgodne z regulaminem Polskiego Związku Jeździeckiego.


Rozdział II.

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA


§7.
Celem działania KJ "Bik" jest w szczególności:

1. Popularyzacja walorów rekreacji, hippoterapii i sportu konnego.
2. Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
3. Zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i hippoterapii.
4. Rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej i hippoterapii.
5. Tworzenie i udostępnianie członkom klubu bazy rekreacyjno-sportowej. Warunki i zasady korzystania z w/w bazy określi odrębny regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.
6. Współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem jeździectwa i hodowli koni w kraju. Kształcenie atmosfery wzajemnej życzliwości i pomocy wśród członków klubu.
7. Ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i środowiska naturalnego.
8. Rekreacja i rozwijanie celów statutowych Polskiego Związku Jeździeckiego.


§8.
Dla osiągnięcia swego celu KJ "Bik" stosuje następujące środki działania:

1. Propaguje rozwój rekreacji, hippoterapii i sportu konnego na terenie działania we współdziałaniu ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami i instytucjami, osobami fizycznymi, a także w oparciu o własną działalność gospodarczą.
2. Organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne i sportowe dla swoich członków, jak również bierze udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez instytucje państwowe i społeczne oraz inne organizacje sportowe i turystyczne.
3. Rozwija w różnych formach propagandę sportu, hippoterapii, rekreacji i turystyki konnej.
4. Współdziała w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
5. Organizuje i współuczestniczy w konkursach, konferencjach, seminariach, obozach, na których szkoli się działaczy, organizatorów i instruktorów.
6. Organizuje i prowadzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów szczegółowych, działalność gospodarczą wspomagającą osiąganie celów statutowych.
7. Organizuje i prowadzi, z zachowaniem obowiązujących przepisów, ośrodki rekreacyjno-sportowe na terenie swego działania, współuczestniczy w organizacji i prowadzeniu ośrodków rekreacyjno-sportowych i turystycznych.
8. Zarządza posiadanymi urządzeniami rekreacyjno-sportowymi i turystycznymi, rozwija działalność w zakresie rozwoju bazy materialnej klubu.
9. W zakresie propagacji kultury fizycznej współdziała ze wszystkimi jednostkami i osobami zainteresowanymi jej rozwojem.
10. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodne z prawem, w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju rekreacji i sportu konnego na obszarze działania klubu.
Do ściągnięcia :

statut klubu jeździeckiego w pełnym brzmieniu

Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja

Projekt i wykonanie : Klub jeździecki BIK

Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja